Digiasema tukee kymenlaaksolaisten pk-yritysten digitalisaatiota.
Digiasennetta yrityksille!

Di­gi­a­se­mal­ta maksutonta kartoitusta ja sparrausta pk-yrityksille

Yrit­tä­jät An­ni­ka Kank­ko­nen ja Jaa­na Rän­nä­ri ovat hyö­dyn­tä­neet Di­gi­a­se­ma Ky­men­laak­son mak­sut­to­mia pal­ve­lui­ta.

Digiasema Kymenlaakso tuo yh­teen maa­kun­nan di­gi­pal­ve­lu­ja käyt­tä­vät yri­tyk­set ja di­gi­a­lan asi­an­tun­ti­jat. Di­gi­a­se­man tar­jo­a­mas­sa mak­sut­to­mas­sa di­gi­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään asi­an­tun­ti­jan avul­la, mi­ten yri­tyk­sen di­gi­o­saa­mis­ta voi­daan pa­ran­taa. Jo kol­mi­sen­kym­men­tä ky­men­laak­so­lais­ta yri­tys­tä on pääs­syt di­gi­kar­toi­tuk­sen kaut­ta mak­sut­to­maan di­gis­par­rauk­seen. Di­gi­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään, mil­lai­ses­sa di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­väs­sä asi­as­sa yri­tys mah­dol­li­ses­ti tar­vit­see spar­raus­ta. Spar­raa­ja va­li­taan Di­gi­a­se­man ver­kos­tos­ta, jo­hon on kil­pai­lu­tuk­sel­la koot­tu pal­ve­lun­tar­jo­a­jia di­gi­ta­li­saa­ti­on eri osa-alu­eil­ta.

Di­gi­a­se­man pal­ve­lut on tar­koi­tet­tu pk-yri­tyk­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat pa­ran­taa di­gi­o­saa­mis­taan ja rat­kais­ta di­gi­pul­mi­aan. Ta­voi­te on edis­tää di­gi­ta­li­saa­ti­o­ta ja kas­vat­taa pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä. Jo spar­rat­tui­hin yri­tyk­siin kuu­lu­vat kou­vo­la­lai­sen yk­si­ny­rit­tä­jän An­ni­ka Kank­ko­sen Joh­don­mu­kai­nen Oy sekä yrit­tä­jä Jaa­na Rän­nä­rin No­vart Kot­ka.

Päätuotteena minulla on mi­nuut­ti­hin­tai­nen asi­an­tun­ti­ja­tu­ki pu­he­li­mit­se pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le, Joh­don­mu­kai­sen yrit­tä­jä An­ni­ka Kank­ko­nen ker­too.

– Tar­jo­an asi­an­tun­ti­ja-apua liit­tyy se sit­ten esi­mer­kik­si työ­so­pi­muk­sen te­ke­mi­seen tai mi­hin ta­han­sa joh­ta­mi­sen tai esi­hen­ki­lö­työn käy­tän­nön asi­aan.

– Isom­mil­le yri­tyk­sil­le tar­jo­an val­men­nuk­sia ja co­ac­haus­ta va­li­tus­ta tee­mas­ta.

Kank­ko­nen teki di­gi­kar­toi­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja Ilo­na Pil­lin kans­sa. Hän työs­ken­te­lee Kou­vo­lan kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­syh­ti­ös­sä Kin­nos­sa.

– Kes­kus­te­lim­me, mil­lä ta­sol­la verk­ko­si­vu­ni on mark­ki­noin­nin ja nä­ky­vyy­den osal­ta, Kank­ko­nen sa­noo.

Kartoituksen perusteella Joh­don­mu­kai­nen Oy:n ke­hi­tys­koh­teek­si va­lit­tiin verk­ko­si­vun ha­ku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja spar­raa­jak­si mai­nos­toi­mis­to La­bo­na.

– He te­ki­vät verk­ko­si­vu­a­na­lyy­sin ja ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia, An­ni­ka Kank­ko­nen sa­noo.

Ha­ku­ko­ne­op­ti­moin­nil­la si­vut ko­e­te­taan nos­taa mah­dol­li­sim­man kor­ke­al­le esi­mer­kik­si Goog­len haus­sa.

Kank­ko­nen teki op­ti­moin­tia muut­ta­mal­la si­vu­jen me­ta­tie­to­ja. Eli hän muun mu­as­sa kir­joit­ti si­vu­jen si­säl­lös­tä ku­vauk­sia, jot­ka nä­ky­vät ha­ku­tu­lok­sen yh­tey­des­sä.

Mi­ten toi­met ovat vai­kut­ta­neet kä­vi­jöi­den mää­rään joh­don­mu­kai­nen.co­mil­la?

– Nyt verk­ko­si­vu­ni yli­pää­tään löy­ty­vät. Lii­ken­ne riip­puu pit­käl­ti sii­tä, on­ko mi­nul­la jo­kin Goog­le- tai Fa­ce­book-kam­pan­ja me­neil­lään.

Ha­kee­ko di­gi­kom­pas­si­si uut­ta suun­taa?

Ota roh­ke­as­ti yh­teyt­tä ja va­raa mak­su­ton di­gi­kar­toi­tus!

Kou­vo­lan seu­tu:
Ilo­na Pil­li
020 615 6535
ilo­na.pil­li@kin­no.fi

Kot­kan-Ha­mi­nan seu­tu:
Rii­na Laak­so­nen
040 190 2534
rii­na.laak­so­nen@cur­sor.fi

Artikkeli on julkaistu PK-ANKKURI-lehdessä kaupallisena yhteistyönä. https://www.pkank.fi/